Grad Zadar je jedinica lokalne samouprave osnovana Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi (30. prosinca 1992. godine) i Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Područje Grada Zadra obuhvaća 15 naselja.

Grad Zadar ima 13 Upravnih odjela u okviru čije se nadležnosti obavljaju poslovi od lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, održavanje javnih cesta, izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja i ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Provedbu ovog projekta koordinirat će UO za EU fondove koji trenutno provodi više od 20 projekata sufinanciranih iz fondova ili programa Europske unije.

Grad Zadar u ulozi partnera ili prijavitelja kroz razvijenu suradničku mrežu u posljednje je tri godine je proveo više od 30 EU projekata, kao što su npr: "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače" IPA III.C ; 37.799.651,00 HRK, “Škola puna mogućnosti” – (2014.-2017.) ESF uk. 6.732.762,82 HRK i dr. Više o projektima koje provodi Grad Zadar dostupno je ovdje. (link: http://www.grad-zadar.hr/upravni-odjel-za-eu-fondove-734/)

http://www.grad-zadar.hr/

Grad Zadar